Contactgegevens

Sporthal de Peppel.

Peppelensteeg 1, 6715 CV Ede


hvreehorst@gmail.com

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring

Ondergetekende is als vrijwilliger actief bij HV Reehorst Handbal en erkent dat hem geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van HV Reehorst Handbal alsmede van alle bijzonderheden betreffende de persoonsgegevens en foto’s van haar leden en stakeholders. Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat tengevolge zijn/haar activiteiten bij HV Reehorst Handbal bekend wordt en waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.

Het is vrijwilliger dan ook verboden zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij HV Reehorst Handbal als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van HV Reehorst Handbal en gelieerde organisaties

Vrijwilliger is zich bewust dat op (enige) overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot € 1.000,00 aan hem/haar wordt opgelegd, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan de HV Reehorst Handbal van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan vermeld boetebedrag mocht belopen.

Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, werknemers, en gegevens van andere relaties van HV Reehorst Handbal waarvan vrijwilligeruit hoofde van zijn functie/activiteiten kennis heeft genomen of toegang toe heeft.

Vrijwilliger zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen, enige optische en/of elektronisch leesbare informatiedragers –niet limitatief hier opgesomd – die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden en persoonsgegevens van de leden van HV Reehorst Handbal bij het einde van het lidmaatschap door de vrijwilliger bij HV Reehorst Handbal worden ingeleverd

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening: